Uslub Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di KUIS

The Application of Language Styles in Learning Arabic Language in KUIS

Authors

  • Norfaezah Mohd Hamidin Dr
  • Fahed Bin Maromar
  • Muhammad Hatta Bin Shafri

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v3i2.89

Keywords:

Uslub bahasa; komunikasi bertulis; pengajaran dan pembelajaran

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menilai uslub bahasa atau uslub Arabiy yang digunakan dalam tugasan bertulis untuk subjek bahasa Arab peringkat diploma. Sebanyak 15 hasil tugasan pelajar dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Hasil penelitian menunjukkan bahawa ramai pelajar tidak memahami tentang uslub bahasa Arab dalam bentuk komunikasi bertulis. Mereka perlu didedahkan tentang konsep uslub bahasa Arab dan jenis-jenisnya, seterusnya dapat diapilikasikan dalam bentuk komunikasi bertulis samada surat kiriman rasmi, laporan, memo, kertas kerja, minit mesyuarat dan teks ucapan. Kajian yang dijalankan ini bermanfaat untuk memberikan kesedaran kepada pendidik dan pelajar agar peka tentang kepentingan menggunakan uslub bahasa Arab yang betul supaya pelajar dapat menghasilkan karangan yang lebih berkesan untuk pemahaman pembaca dalam menyampaikan komunikasi bertulis.

 

References

Abd Aziz, N. H., BAGI, M. K., & MODEN, I. S. P. B .(2015). Penggunaan imitasi dalam penulisan karangan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar universiti (Doctoral dissertation, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya).

Awang Sariyan. (2007). Tertib mengarang: Asas retorik untuk pelajar dan pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dewi Mei Mulyani & Hamdah Siti Hamsanah Fitriani. (2018). Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca pada Karangan Sederhana Siswa Kelas III SDN II Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol 7, No 1: 13-24.

Feny, O. Muhammad, R. & Purwadi. (2018). Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Karangan Eksposisi Siswa Kelas X MIPA. Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya. Vol 6, No 1:94-109.

Khansa, H. Q. (2016). Strategi pembelajaran bahasa Arab. Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab, 1(2).

Muhammad Firhan, Muhammad Idham & Rosma Elly. (2017). Kemampuan Siswa Menggunakan Tanda Baca dalam Karangan Deskripsi di Kelas IV SD Negeri 10 Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah. Vol 2, No 4: 20-26.

Nadzrah Abu Bakar, Norsimah Mat Awal & Nor Hashimah Jalaluddin. (2011). Investigating Malay Language Writing Proficiency Level Among Upper Secondary School Students. GEMA Online® Journal of Language Studies. 11(2), 39-51.

Samah, R. (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online® Journal of Language Studies, 12(2). 555- 569.

Wan Rohani, W. M. (2012). Penggunaan uslub khabari dalam Al-Quran: Kajian terhadap Surah Yasin/Wan Rohani Wan Mokhtar (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

Mohd Hamidin, N., Bin Maromar, F., & Bin Shafri, M. H. (2021). Uslub Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab di KUIS: The Application of Language Styles in Learning Arabic Language in KUIS. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 3(2), 69-78. https://doi.org/10.53840/ejbl.v3i2.89