Kemampuan Pelajar Peringkat Menengah dan Pengajian Tinggi dalam Menguasai elemen Kolokasi Bahasa Arab di Malaysia: Satu Kajian Literatur

Authors

  • Mohamad Rofian Ismail KUIS
  • Nur Arisya binti Hazman

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v3i2.71

Keywords:

kemampuan, pelajar , pengajian tinggi, kolokasi, bahasa Arab

Abstract

Realiti pembelajaran dan pengajaran di Malaysia menunjukkan jenis kolokasi yang sering diajar dan dipelajari ialah yang berbentuk kolokasi frasa kata kerja dan kolokasi frasa kata nama iaitu kolokasi antara kata kerja dan kata nama (KK + KN), kolokasi antara kata nama dan kata adjektif (KN + Adj), kata nama dan kata sendi (KN + KSN). Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan diskriptif berdasarkan analisis dokumen. Pengkaji menggunakan kajian-kajian lepas berkaitan kolokasi bahasa Arab sebagai data kajian. Data-data daripada kajian-kajian lepas dianalisis dan dikategorikan mengikut tajuk dan tema kajian bagi melihat sejauhmana pengetahuan dan kefahaman pelajar di peringkat pengajian tinggi di Malaysia memahami kolokasi bahasa Arab dan mengaplikasikannya dalam penggunaan bahasa Arab mereka. Kajian-kajian lepas menunjukkan tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar peringkat pengajian menengah dan tinggi terhadap kolokasi bahasa Arab adalah lemah. Mereka kurang menguasai dan memahami elemen kolokasi bahasa Arab dengan baik. Hal ini sebagaimana didedahkan dalam kajian Abdul Wahab (2014), Samah (2012), Baharum et al. (2017), Nawi & Zainuddin (2018) dan yang terkini iaitu kajian Asbullah et al. (2020). Jelas daripada dapatan kajian lepas yang dikaji menunjukkan bahawa para pelajar tidak mempunyai kemahiran dalam menggabungkan perkataan bersesuaian dengan konteks ayat semasa binaan ayat. Keadaan ini mengakibatkan pelajar menghadapi masalah dari sudut mengaplikasi perbendaharaan kata yang dimiliki secara tepat seterusnya tidak dapat menyampaikan maklumat yang dikehendaki. Mereka secara umumnya didapati lemah dan tidak berkemampuan untuk menguasai elemen kolokasi bahasa Arab di peringkat menengah dan juga universiti.

References

Abdul Wahab, U. (2014). Penggunaan penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi Bahasa Arab/Uraidah binti Abdul Wahab (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Aladdin, A. (1998). Kekeliruan antara'al-idafat'dan'al-na'at dikalangan pelajar Melayu (Doctoral dissertation, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya).

Alhadi, N. M., Abdullah, S. N. S., & Ismail, M. Z. (2021). Masalah Penterjemahan Kolokasi Arab dalam Kalilah Wa Dimnah. Jurnal Pengajian Islam, 36-49.

Al-Wadrani, A. (2006). Manzilah al-Mutalazimat fi al-Muʻjam al-Wasit . Dalam al-Dirasat al-Muʻjamiyyat‛. Mansyurat al-Jamiʻiyyat al-Maghribiyyat li al-Dirasat al-Muʻjamiyyat. Rabat. 5,191.

Asbulah, L. H., Aladdin, A., & Sahrim, M. (2020). The effect of motivation on Arabic collocation knowledge: The mediating role of collocation learning strategies. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 5(2), 1-18.

Asbulah, L. H., Aladdin, A., & Lubis, M. A. (2019). Strategi Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia (Arabic Collocation Learning Strategies among Students of Malaysian Public Universities). GEMA Online® Journal of Language Studies, 19(2).

Asbulah, L. H., Lubis, M. A., & Aladdin, A. (2018). Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Strategi Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab: Analisis Menggunakan Model Rasch (Validity and Realibility of Arabic Collocation Learning Strategies Instrument: Analysis Using Rasch Model). Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 43(1SI), 131-140.

Baalbaki, R. (1990). Trdb and Bind', from linguistic reality to grammatical theory'. Kees Versteegh and Michael Carter (1990), 17-33.

Baharom, N. (2015) Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baharum, A. S., Salleh, A. M., & Noor, N. M. (2017). Problems In Translating English-Arabic Collocations Among Students Of Faculty Of Major Languages Studies, Universiti Sains Islam Malaysia. Al-Qanatir: International Journal Of Islamic Studies, 7(1), 16-34.

Baker, C. (1992). Attitudes and language (Vol. 83). Multilingual Matters.

Benson, M., Benson, E., & Ilson, R. (1986). Lexicographic description of English. J. Benjamins Publishing Company.

Crowther, J., Dignen, S., and Lea, D. (2002). Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford University Press. Barfield, A. 2009. Following individuals’ L2 collocation developement over time. Researching Collocations in Another Language-Multiple Interpretations.

Ghazala, H. (2007). Dar El-ilm’s Dictionary of Collocations ( English-Arabic). Beirut: Dar El-ilm

Grimm, P. S. (2009). Collocation in modern standard Arabic revisited. Zeitschrift für arabische Linguistik, (51), 22-41.

Hardiyanti, D., & Budiastuti, R. E. (2017). Penerjemahan Kolokasi pada Buku Bacaan Anak Dwibahasa. Lensa, 7(1), 52-69.

Hajimaming, P., & Mezah, C. R. (2010). Penekanan Aspek Semantik Kata Pinjaman Arab dalam Bahasa Melayu Semasa Pengajaran Bahasa Arab. Pengajaran Bahasa Arab Himpunan Pedoman Buat Guru dan Bakal Guru Siri, 1.

Jumingan, M. F. (2009). Penggunaan konsep kolokasi dalam penterjemahan Arab-Melayu. Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-12, 181-186.

Kamalie, S. (2010). Masalah penterjemahan kolokasi bahasa Arab ke bahasa Melayu: Satu kajian teks tafsir (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Kamalie, S. (2013). Masalah Penerjemahan Kolokasi dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur’an. TSAQAFAH, 9(1), 171-202.

Kamarudin, R. (2014). A study on the use of phrasal verbs by Malaysian learners of English (Doctoral dissertation, University of Birmingham).

Mezah, C. R. (2006). Analisis kesilapan leksikal dalam karangan Bahasa Arab (Doctoral dissertation, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya).

Mohamad, A. H. (2002). Pembelajaran frasa bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu: satu analisis kesalahan (Doctoral dissertation, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya).

Muhammad, A.H., & Mezah, C.R. (2007). Kolokasi: Aspek Penting dalam Pengusaan Bahasa Arab: Satu Kajian di Kalangan Pelajar IPTA. Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi CTLHE07, hlm. 139-148.

Nawi, A., & Zainuddin, N. (2018). Perspektif Awal Pelajar Terhadap Keperluan Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab di Peringkat Pra-Universiti: Student’s Early Perspectives on The Learning Arabic Collocation at Pre-university Level. Journal of Fatwa Management and Research, 394-417.

Palmer, H. E. (1959). A grammar of English words. Longmans.

Samah, R. (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online® Journal of Language Studies, 12(2).

Widdowson, H. (2007). Jr firth, 1957, papers in linguistics 1934–51. International Journal of Applied Linguistics, 17(3), 402-413.

Zakaria, M. Z., Mohamed, M. S., & Yusof, N. (2015) Struktur Dan Konteks Kolokasi Frasa Al-Idāfatt Dalam Al-Quran: Satu Pemerhatian Semantik. Journal of Education and Social Sciences, Vol. 1, (June), 137-149.

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

Ismail, M. R., & binti Hazman, N. A. (2021). Kemampuan Pelajar Peringkat Menengah dan Pengajian Tinggi dalam Menguasai elemen Kolokasi Bahasa Arab di Malaysia: Satu Kajian Literatur. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 3(2), 43-55. https://doi.org/10.53840/ejbl.v3i2.71