Aspek Kesantunan Dan Ketidaksantunan Berbahasa Dalam Kalangan Pelajar Bahasa Melayu: Satu Kajian Perbandingan Dua Buah Negara

The Aspects of Politeness and Impoliteness Speak in Malay Students: A Comparative Study of Two Countries

Authors

  • Mohd Khaidir Bin Abdul Wahab UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
  • Mohd NorTaufiq Bin NorHashim
  • Wan Azni Binti Wan Mohamad

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v3i2.70

Keywords:

pragmatik, kesantunan bahasa, maksim Leech, USM, TFSU

Abstract

Kesantunan bahasa merujuk penggunaan bahasa yang lembut, sopan, halus dan tidak mengguriskan perasaan lawan tutur ataupun pendengar. Kajian ini berfokus pada amalan dan penilaian kesantunan bahasa dalam kalangan 50 orang pelajar di dua buah universiti awam yang berbeza negara. Teknik soal selidik secara terbuka diguna pakai bagi memperoleh maklumat data kajian. Bagi menganalisis data kajian ini, Prinsip Kesopanan Leech (1983) akan diaplikasikan. Keseluruhan soalan yang dibina adalah berkonsepkan persekitaran kehidupan di dalam kampus. Dua bahagian utama yang dijadikan tumpuan dalam  soal selidik, iaitu keadaan pelajar mengamalkan budaya kesantunan dan keadaan pelajar ketika tidak mengamalkan budaya kesantunan. Dengan menggunakan soal selidik secara terbuka, setiap responden dapat memberikan maklum balas berdasarkan pengalaman mereka ketika berada di universiti. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar dari Universiti Sains Malaysia (USM) dan Tianjin Foreign Studies University (TFSU) masing-masing mengamalkan budaya kesantunan berbahasa yang tinggi dan memuaskan.

References

A. Aziz Deraman, Lee Lam Thye, Jeniri Amir, Uthaya Sankar & Daniel Jebon Janaun. (2010). Gagasan Satu Malaysia melalui Landasan Seni dan Budaya. Kuala Lumpur, Malaysia: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.

Ainal Akmar Ahmad, Maizatul Azura Yahya, Nasihah Hashim, & Noor Aida Mahmor. (2016). Kesantunan bahasa semasa berkomunikasi di laman sosial. In: International Conference on Government & Public Affair 2016. Sintok, Kedah: School of Government, Universiti Utara Malaysia (UUM).

Arina Johari, Indirawati Zahid, 2016. Manifestasi Kesantunan Melayu dalam Ujaran Memberi dan Meminta Nasihat. GEMA Online® Journal of Language Studies, 16(2).

Asmah Haji Omar. (2000). Wacana, perbincangan, perbahasan, dan perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2007). Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. (2007). Santun berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berita Harian, 15 Januari (2010).

Brown, Penelope & Stephen C. Levinson, (1978). Universals in Language Usage: Politeness Phenomena dlm. Esther N. Goody (ed.) Question and Politeness.

Grice, H. P, (1975). Logic and Conversation dlm. Cole, P., & Morgan, Syntax and Semantic: Speech Act. New York: Academic Press, 41-58.

Hsu, F. (1981). Americans and Chinese. Honolulu: University of Hawaii.

Jumiati Rosli. Sejauhmana Keberkesanan Kempen Budi Bahasa? dlm. BERNAMA Online 2009. Capaian 16 Februari 2011, drp. http://web7.bernama.com/bernama/v5/bm/newsfeatures.php?id=424319.

Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. New York: Longman.

Leech Geoffrey. (1993). Prinsip Pragmatik. (Azhar M. Simin, Pent). Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marlyna Maros. (2011). Strategi kesantunan Melayu dalam membuat teguran. Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa & Kebudayaan Melayu, 3, 7-20.

Mohammad Fadzeli Jaafar (1997). Kesantunan dalam masyarakat Melayu. Jurnal Dewan Bahasa, 41(4), 292-298.

Mohamad Idris. (200). Kesantunan berbahasa dalam perbualan Keluarga Melayu. Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Malaya.

Noraien. 2016. Kesantunan Berbahasa dalam Buku Pemimpin dalam ungkapan Melayu Karya Tenas Effendy. Kuala Lumpur: Akaedemi Pengajian Melayu.

Riduan Makhtar & Abd Ganing Laenkang (2016), Amalan Dan Penilaian Kesantunan Bahasa Dalam Kalangan Pelajar Pascasiswazah Melayu Muslim. Selangor, Journalof Social Sciences and Humanities.

Teo Kok Seong. “Kesantunan Berbahasa Kes Bahasa Melayu” dlm. Dewan Bahasa, Mac, hlm. 14-23, 2003.

Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, & Mohd Nur Hafizudin Md Adama. (2011). Kesantunan bahasa dalam kalangan remaja sekolah menengah. Jurnal Bahasa, 11(2), 321-328.

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

Abdul Wahab, M. K. B., Bin NorHashim, M. N., & Binti Wan Mohamad, W. A. (2021). Aspek Kesantunan Dan Ketidaksantunan Berbahasa Dalam Kalangan Pelajar Bahasa Melayu: Satu Kajian Perbandingan Dua Buah Negara: The Aspects of Politeness and Impoliteness Speak in Malay Students: A Comparative Study of Two Countries. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 3(2), 1-20. https://doi.org/10.53840/ejbl.v3i2.70