Makna Kontekstual dalam Terjemahan: Analisis Kata Nama Zat dalam Hadith dari Kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam

Contextual Meaning in The Translation of The Noun: Analysis in The Hadith of The Book al-Halal wa al-Haram fi al-Islam

Authors

  • husni Abdullah KUIS

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v4i2.120

Keywords:

Terjemahan, hadith, kontekstual, deskriptif, semantik-komunikatif

Abstract

Memahami konteks ayat memainkan peranan penting dalam terjemahan bagi mengenal pasti maksud sebenar teks. Kefahaman terhadap konteks ayat dari sudut kontekstual dalam terjemahan hadith perlu dikuasai dengan sempurna agar tidak berlaku kesilapan ketika hadith tersebut diterjemahkan. Hal ini kerana hadith merupakan sumber kedua tertinggi dalam hierarki pengambilan hukum sebarang kesilapan yang berlaku boleh menjejaskan amalan yang dilaksanakan. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti sejauh mana aspek kontekstual terjemahan kata nama zat (KNZ) diberikan penekanan dalam terjemahan. Kajian ini dijalankan melalui penganalisaan terhadap dua buah karya terjemahan cetakan Pustaka Nasional Singapore 2014 dan Percetakan Jahabersa 2009 menggunakan teori terjemahan semantik komunikatif. Sejumlah 5 sampel dari hadith-hadith yang mengandungi kata nama zat dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian ini mendapati aspek makna kontekstual dalam terjemahan dengan mengambil kira situasi tertentu dipratikkan dalam sejumlah sampel dan masih lagi perlu diperbaiki. Sekaligus memberikan gambaran bahawa mesej sebenar yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW perlu diteliti terlebih dahulu secara kontekstual sebelum aspek-aspek makna lain diambil kira.

 

References

Ahmad Khair Mohd Nor, Raminah Hj. Sabran, Nawi Ismail, Mohd Zaini Othman, dan Ton Ibrahim. 2012. Tatabahasa Asas. Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia.

Ahmad Redha. 1958. Mucjam Matn al-Luhgah . Beirut: Dar Maktabah al-Hayat.

Abu Jabir .2009. al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam-terjemahan- Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru.

Al-Jurjaniy, cAli bin Hamad. Al-Tacrifat. 1984. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Al-Qardhawiy, Yusuf. 1980. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.Beirut: al-Maktab al-Islamy.

Al-Qari, cAli bin Sultan. 2001. Mirqat al-Mafatih Sharh Mishkat al-Masabih. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Fahrur Rosikh. 2014. Eufemisme dan Tabu dalam Bahasa Arab. Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Ogos hlm 71-87.

Harun Zainal Abidin. 2014. Penulisan Hadis dalam karya terjemahan: kajian terhadap terjemahan Hadis dalam kitab Fath Al-Muin, Disertasi M.A, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ibrahim Anis, Abd Halim Muntasar, cAtiyyah al-Sawalihi & Muhammad Khalaf Allah Ahmad. 2008. Mucjam al-Wasid. Kaherah: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah.

Ibn Hisham, Jamal al-Din bin Yusuf. t.t. Awdah al-Masalik. Penyunting Muhammad Mahyuddin Abd al-Hamid. Beirut: Dar al-Fikr.

J.C Catford, 1965. A Linguistic Theory of Translation An Essay in Applied Linguistics . Oxford University Press.

J. R Firth. 1957. Applications of General Linguistics. Transactions of the Philological Society Journal, Volume 56, 1, 1-14.

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Mohd. Mokhtar Ahmad & Basil Wijasuriya. 1982. Masalah dan Kesalahan di dalam Penterjemahan. Dlm. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahinim & Mashudi Kader (pnyt), Kesalahan Bahasa Dalam Bahasa Malaysia , hlm. 385-422. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd Mansur Abdullah. 1991. Penghargaan Terhadap Terjemahan dan Penterjemah di Malaysia: Satu Impian Semata. Prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-3. hlm. 198.

Nababan, M. R. 2012. Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan. Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra 24: 39-57.

Nida, E. A. 1975. Componential analysis of meaning. Netherlands: Mouton Publishers.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj Musa & Abdul Hamid Mahmood. 2002. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Newmark, Peter. 1988. A Text Book of Translation. London: Prentice Hall International.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj Musa & Abdul Hamid Mahmood. 2002. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Norizah Ardi, Midiyana Mohamad, Rozaimah Rashidin & Zuraidah Jantan. 2009. Pengantar

Prinsip Penterjemahan. Kuala Lumpur.

Nur Anis Fadzil. 2019. Analisis Strategi Penterjemahan Kata Tabu dalam Novel the Catcher in the Rye. Tesis Ijazah Sarjana. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.

Suwandi. Sarwiji. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna. Yogyakarta: Media Perkasa.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syed Ahmad Sumait . 2014. al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam -terjemahan- Pustaka Nasional

Singapore.

Tammam Hassan. 1985. Al-Lughat al-‘Arabi:yyat Ma’na:ha: wa Mabna:ha. Mesir : al-Haiah al-Misriyyah al-‘Ammah Lil al-Kitāb.

Tengku Fatimah Muliana, Syh Noorul Madihah & Sumayyah Abdul Aziz. 2014. Pengetahuan Pelajar Unisza Terhadap Istilah Bahasa Arab Dalam Bidang Fikah. The Online Journal of Islamic Education, 2 (1). pp. 38-50.

Umar, Ahmad Muhktar. 2008. Mucjam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu’asarah. Cairo: Alam al-Kutub.

Zamarkhasyari Hasballah. 2017. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual al-Quran dan Hadis. Muzakarah Fatwa MUI Prov, Sumatera Utara.

Downloads

Published

2022-11-30

How to Cite

Abdullah, husni. (2022). Makna Kontekstual dalam Terjemahan: Analisis Kata Nama Zat dalam Hadith dari Kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam: Contextual Meaning in The Translation of The Noun: Analysis in The Hadith of The Book al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 4(2), 80-95. https://doi.org/10.53840/ejbl.v4i2.120