Gaya Pembelajaran Pelajar Bagi Subjek Bahasa Melayu Semasa Pandemik

Learning Style Of Students For The Malay Language Subject During The Pandemic

Authors

  • Nor Syafika
  • Abdullah Yusof
  • Anida Sarudin
  • Mohd Sufian Ismail Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v4i2.118

Keywords:

Gaya Pembelajaran, Bahasa Melayu, Pandemik, Gangguan Persekitaran, Dalam Talian

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar dan masalah yang dihadapi oleh mereka sepanjang mengikuti pembelajaran bahasa Melayu semasa pandemik. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dan data yang diperoleh telah dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik dengan skala likert empat mata bagi mengukur lima kategori gaya pembelajaran berdasarkan Model Dunn dan Dunn (1978). Hasil daripada kajian ini mendapati gaya pembelajaran yang paling dominan diamalkan oleh para pelajar ialah gaya pembelajaran psikologi manakala gaya pembelajaran yang paling rendah diamalkan pula ialah gaya pembelajaran emosional. Gangguan-gangguan persekitaran turut diperincikan bagi melihat kesediaan pelajar ketika mengikuti pembelajaran bahasa Melayu semasa pandemik. Pelajar didapati mengalami masalah daripada aspek sosioekonomi keluarga, mudah terpengaruh dengan media massa dan turut mengalami masalah capaian internet yang lemah. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kesediaan pelajar berada pada tahap memuaskan sahaja. Umumnya, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualiti amalan pengajaran seseorang guru berdasarkan gaya pembelajaran pelajar dan para pelajar pula akan dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu pengajaran dan pembelajaran yang berlaku pada masa kini.

References

Ahmad Mahdzan, A. (2007). Kaedah Pengkajian Sosioekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anita Woolfolk. (2004). Educational Psychology. 9th Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Azizi Yahaya & Syazwani Abdul Razak. (2008). Hubungan antara Gaya Pembelajaran dan Kaedah Pengajaran dengan Pencapaian Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam di Sekolah Menengah Teknik di Negeri Sembilan. Tidak diterbitkan. Universiti Teknologi Malaysia.

Baharin Abu, Othman Md. Johan, Syed Mohd Syafeq & Haliza Jaafar. (2007). Kepelbagaian Gaya Pembelajaran dan Kemahiran Belajar Pelajar Universiti di Fakulti Pendidikan, UTM Johor. Jabatan Asas Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Brilliannur Dwi, Aisyah Amelia, Uswatun Hasanah, Abdy Mahesha Putra & Hidayatur Rahman. (2020). Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemik Covid-19. Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 28-37.

Chua Yan Piaw (2012). Asas Statistik Penyelidikan Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.

Crasswell, J. W., (2008). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Edisi ke-3). Upper Saddle River: Pearson.

Crosthwaite, P. R., Bailey, D. R., & Meeker, A. (2015). Assessing in-class participation for EFL: Considerations of effectiveness and fairness for different learning styles. Language Testing in Asia, 5(1), 1-19.

D. Surani & H. Hamidah. (2020). Students Perceptions in Online Class Learning During the Covid-19 Pandemic. IJoASER, Vol 3, No 3, pp. 83-95.

Dunn, R. dan Dunn, K. (1978). Teaching Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical Approach. Reston, Virginia: Reston Publishing.

Farah Wazera Mohamed Jaafer Sadiq & Mohammad Mujaheed Hassan. (2021). Konsep Kendiri dan Gaya Pembelajaran terhadap Motivasi Akademik dalam kalangan Mahasiswa. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 75-105, DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.683

Faysley Joca. (2016). Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn. Diakses pada 15 Jun 2021 daripada https://prezi.com/qjbuazqz03qf/gaya-pembelajaran-dun-amp-dunn/

Gagne, R. M. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction. 4th Edition. New York: Holt, Rinehart & Winston

Hassan Ahmad. (2006). Membetulkan Sikap dan Persepsi Manusia terhadap Bahasa Melayu. (Atas talian). Telah dimuat turun 8 Julai 2008, dari http://www.kongresbahasa.org

Indhumathy Munusamy. (2013). Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Peralihan di Tiga Buah Sekolah di Daerah Skudai. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Irma Mahad, Ugartini Magesvaran, Intan Nur Syuhada Hamzah. (2021). Sikap dan Motivasi Murid Sekolah Rendah Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Talian Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol. 11, Bil. 1, 16-28.

Meor Ibrahim Kamaruddin & Assaadah Mohamad. (2011). Kajian Gaya Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar UTM. Journal of Educational Psychology and Counselling, 2, 51-77.

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik Coronavirus (COVID-19): Pembelajaran dan Pengajaran secara atas talian suatu keperluan di Malaysia. Kolej Komuniti Bentong.

Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan & Zaharani Ahmad. (2010). Sosiokognitif Pelajar Remaja Terhadap Bahasa Melayu. GEMA Online Journal of Language Studies. Volume 10(3). 67-87.

Nurul Farhana Mazian. (2012). Kecenderungan Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn dan Model Honey dan Mumford di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda FPTP di UTHM. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Rohaida Mazlan, Norziah Amin, Mohd Zaki Abd. Rahman & Zamri Mahamod. (2020). Tahap penguasaan membaca dan menulis murid B40 dari perspektif guru bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2), 54-73.

Roshidah Hassan. (2017). Gaya Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Perancis. GEMA: Online Journal of Language Studies, 17(1), 125-146.

Shahabuddin Hashim & Rohizani Yaakub. (2004). Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Shah Alam: PTS Publication Sdn Bhd.

Siti Azura Abu Hassan, Suzana Zainol Abidin dan Zulkarnain Hassan. (2021). Keberkesanan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Talian (E- Pembelajaran) Terhadap Pembelajaran Pelajar Di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC). Issue 10: 1-14.

Srijongjai, A. (2011). Learning styles of language learners in an EFL writing class. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1555-1560.

Downloads

Published

2022-11-30

How to Cite

Mohd Zamri, N. S., Abdullah Yusof, Sarudin, A., & Ismail, M. S. (2022). Gaya Pembelajaran Pelajar Bagi Subjek Bahasa Melayu Semasa Pandemik: Learning Style Of Students For The Malay Language Subject During The Pandemic. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 4(2), 58-79. https://doi.org/10.53840/ejbl.v4i2.118