The History of Arabic Morphological Development

Sejarah Perkembangan Morfologi Bahasa Arab

Authors

  • Muhammad Hatta Shafri AKADEMI PENGAJIAN BAHASA (APB) UITM
  • Fudzla Suraiya Cik
  • Nasirah Ismail Puan

DOI:

https://doi.org/10.53840/ejbl.v4i2.117

Keywords:

morfologi, sarf, historiografi, linguistik, bahasa arab

Abstract

Morfologi adalah salah satu cabang ilmu linguistik am dan merupakan antara disiplin ilmu utama yang terlibat dalam proses menganalisis bahasa. Proses tersebut menyebabkan semua bahasa di dunia; termasuklah bahasa Arab, tidak dapat lari daripada terkait secara terus dengan perbincangan ilmu morfologi. Walaupun kajian bidang morfologi bahasa Arab telah banyak dilakukan oleh penyelidik, namun ia lebih tertumpu kepada aplikasi ilmu morfologi bahasa Arab dan kurang menekankan perkara berkaitan latar belakang dan sejarah perkembangannya. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejarah perkembangan ilmu morfologi dunia Arab di samping mengenal pasti batasan ilmu ini. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah kepustakaan bagi mengumpulkan data sebelum ia dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan mengikut tema-tema tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahawa ilmu morfologi dan sintaksis bahasa Arab telah dibahas dan dikaji sebagai satu disiplin ilmu yang dikenali sebagai tatabahasa Arab. Namun, ilmu morfologi bahasa Arab kurang diberi penekanan oleh para ilmuwan dunia Arab pada peringkat awal perkembangan ilmu tatabahasa Arab. Kajian ini juga telah mengenal pasti pelbagai pendapat dalam kalangan ilmuwan Arab dalam menentukan ruang lingkup ilmu morfologi bahasa Arab. Pendapat-pendapat tersebut dikelaskan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan.

References

‘Aqīl, I. (2015). Sharḥ Ibn ʿAqīl ʿlā alfiyyah ibn Mālik. Damsyiq: Muassasah al-risālah nāshirūn.

‘Usfūr, I. (1987). al-mumtiʿ fī al-taṣrīf. Beirut: dār al-maʿrifah.

Al-’afghāniy, S. (1987). Fī uṣūl al-naḥw. Damsyiq: al-maktab al-islāmiy.

Al-Ḥājib, I. (2014). Al-shāfiyah fī ʿilmay taṣrif wa al-khaṭ. Mekah: Maktabah al-Makkiyyah.

Al-Khūlī, M. A. (2006). An Introduction to Linguistics. Swaileh: Dar al-falah.

Al-Makārim, A. A. (2012). al-Taʿrīf bi al-taṣrīf. Kaherah: muassasah al-mukhtār li al-nashr wa al-tawzīʿ.

Al-Raḍiy, M. b.-Ḥ.-I. (1966). Sharah al-raḍiy li kāfiyah ibn ḥājib.

Al-Rājiḥiy, Ḥ. A. (2016). lamaḥāt ʿn al-dars al-ṣarfiy fī al-turāth al-ʿarabiy : lamaḥāt wa ʿilm lughah al-muʿāṣir. Al-Majallah al-ʿilmiyyah bi kulliyyat al-ʾādāb, 907-928.

Al-Sāmirāʾī, I. (1966). al-fiʿl zamānuhu wa abniyatuhu. Baghdad: maṭbaʿh al-ʿānī.

Al-Shāyib, F. Ḥ. (1999). Muḥāḍarāt fī al-lisāniyyāt. Amman: wizārah al-ṯaqāfah.

Al-Ṭanṭāwiy, M. (1995). Nashʾah al-naḥw wa tārīkh ashar al-nuḥāh. Kaherah: dār al-maʿārif.

Baharum, A. S., & Abdul Rahman, M. (2020). Pengajaran Kemahiran Bertulis Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia Berteraskan Analisis Pelbagai Kesalahan Bahasa dalam Sintaksis Bahasa Arab. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 59-85.

Fākhir, A. M. (2017). Tārikh al-naḥw al-ʿarabiy mundhu nashʾatihi ḥattā al-ʾān. Kaherah: Maktabah al-ʾādāb.

Jinniy, I. (1999). Al-Munṣif. Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyyah.

Kamarulzaman Abdul Ghani. (2010). Kebolehbacaan Buku Teks Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Tesis PhD. Universiti Malaya: Kuala Lumpur

Mahazi, M. A., & Zainal, H. (2018). Asas Pembentukan Kata dalam Morfologi Arab. ʿulūm islāmiyyah, 55-63.

Mubārak, M. (2000). fī tārikh ʿilm ṣarf wa muṣṭalaḥātihi. Majallah kulliyyah al-dirāsāt al-islamiyyah wa al-ʿarabiyyah, 295-312.

Pei, M. (998). lughah, Usus ʿilm. (A. M. ʿUmar, Penterjemah) Kaherah: ʿālam al-kutub.

Shāhīn, ʿ. a.-Ṣ. (1980). fī ʿilm al-lughah al-ʿām. Beirut: Muassasah al-risālah.

Downloads

Published

2022-11-30

How to Cite

Shafri, M. H., Abdul Raup, F. S., & Ismail, N. (2022). The History of Arabic Morphological Development: Sejarah Perkembangan Morfologi Bahasa Arab. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 4(2), 47-57. https://doi.org/10.53840/ejbl.v4i2.117