Ramli, N. (2021). Faktor Kesukaran Pelajar Melayu dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-huruf Arab. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 3(1), 31-42. Retrieved from http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/54