Analisis Kesalahan Morfologi Penulisan Akademik Bahasa Arab Terhadap Pelajar Bukan Penutur Jati : Kajian Korpus

  • Diyak Ulrahman Mat Saad kuis
  • Hibriyatul Rifhan Abu Bakar
  • Hanis Najwa Shaharuddin
Keywords: Morfologi, Penulisan Bahasa Arab, Korpus

Abstract

Bahasa Arab tidak asing lagi di negara Malaysia, ia adalah salah satu bahasa yang dipelajari oleh pelajar di peringkat sekolah mahupun diperingkat pengajian tinggi. Namun begitu, sejauh manakah pelajar dapat mengaplikasikan bahasa Arab dalam penulisan apabila telah masuk ke alam university. Maka dalam kajian ini, pengkaji akan mengkaji satu sudut Morfologi daripada hasil penulisan karangan bahasa Arab pelajar semester 2 di KUIS. Sebanyak 66 teks yang ditulis dalam perenggan pendek. Morfologi adalah kajian, pengenalpastian, analisis dan penerangan tentang unit makna yang membentuk satu perkataan. Kajian terhadap asas-asas pembentukan suatu kata dengan mengenalpasti susunan perkataan secara berstruktur dan bagaimana perkataan tersebut bercantum sehingga mewujudkan struktur kata yang membawa maksud tertentu. Jenis kesalahan di dalam kajian ini terbahagi kepada tiga iaitu kesalahan membina kalimah yang sesuai, kesalahan penggunaan kata kerja, dan kesalahan lain yang berkaitan morfologi.

References

Ab. Halim Mohamad & Mohd Azidan Abdul Jabar. 2017. Faktor Kesalahan Bahasa yang Mempengaruhi Pelajar Melayu dalam Mempelajari Bahasa Arab. Jurnal AL-ANWAR Vol. 1(3):21-32

Abdullah Alfaifi & Eric Atwell. Arabic Learner Corpus and Its Potential Role in Teaching Arabic to Non-Native Speakers. -. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/79561/ [12 Julai 2019].

Abdullah ALFAIFI, Eric ATWELL dan Hedaya IBRAHEEM. 2014. Arabic Leaner Corpus (ALC) v2 -A New Written and Spoken Corpus of Arabic Leaners-. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/79561/ [12 Julai 2019].

Abdullah Alfaifi. 2014. Error Tagset of Arabic (ETAr) V2. http://www.abdullahalfaifi.com/Error_Tagset_for_Arabic_Learner_Corpora.html. [8 Julai 2019].

Abdullah Yahya g. Alfaifi. 2015. Building the Arabic Learner Corpus and a System for Arabic Error Annotation. Tesis Doktor Falsafah, University of Leeds.

Ahmad Harith Syah B. Md. Yusuf, Zuraidah Bt. Mohd Sulaiman, Hoo Fang Jing, Raihan Ibrahim. 2016. Pendekatan Data Korpus dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kertas Kerja Persidangan National Conference of Research on Language Education 2016 (RoLE 2016). Anjuran Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Melaka. 22-23 Ogos 2016.

Alhaadi Ismail & Zaitul Azma Zainon Hamzah. 2018. Analisis Kesalahan dalam Penulisan Pelajar Kedua dari Aspek Morfologi. Jurnal Linguistik Vol. 1 (22): 24-31.

Anna Feldman, Ghazi Abukakema dan Eileen Fitzpatrick. 2008. ARIDA: An Arabic Interlanguage Database and Its Applications: A Pilot Study. Prosiding of the Twenty First International FLAIRS Conference Coconut Grove, Florida, hlm. 225-226.

Baker, Paul, Andrew Hardie & Tony McEnery. 2006. A Glossary of Corpus linguistiks. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dr. Sarimah Shamsudin & Nurul Ros Adira Mahady. 2010. Corpus linguistikx Based Error Analyis of First Year Universiti Teknologi Malaysia Students’ Writing. http://eprints.utm.my/id/eprint/10276/2/Nurul_Ros_Adira_Mahady.pdf [13 Oktober 2019]

Fillmore, Charles J. 1992. “Corpus linguistiks” or “Computer-aided armchair linguistiks””. In: Svartvik, Jan (ed.) Directions in Corpus linguistiks. Berlin: de Gruyter. 35-60.

Ghazi Abuhakema, Reem Faraj, Anna Feldaman dan Eileen Fitzpatrick. 2008. Annotating an Arabic Learner Corpus for Error. European Language Resources Association (ELRA). Vol. 1 (No. 08): 1347-1351.

Haniah. 2018. Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Arabi: Journal of Arabic Studies Vol. 1 (3): 23-34.

Haslina Hassan, Eric Atwell dan Nuraihan Mat Daud. 2013. Connectives in the World Wide Web Arabic Corpus. World Applied Sciences Journal 2013. (21): 67-72.

Hassan Basri Bin Awang Mat Dahan & Muhammad Azhar Bin Zailani. 2004. Kurikukulum Baru Bahasa Arab Komunikasi dan Bahasa Arab Tinggi Sekolah Menengah. Masalah Pendidikan 27: 65-74.

Hibriyatul Rifhan. 2014. Variasi Kata Preposisi dalam Teks Sains Bahasa Arab: Analisis Berpandukan Korpus. Tesis Sarjana, Ijazah Universiti, Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Kebangsaan Malaysia, Bangi

Hishamn Isam & Norsimah Mat Awal. 2011. Analisis Berasaskan Korpus Dalam Menstruktur Semula Kedudukan Makna Leksikal. GEMA Online™ Journal of Language Studies Vol.1 (11): 143-158.

Hishamudin Isam & Norasimah Mat Awal. 2012. Nilai Setia Dari Perspektif Prosodi Semantik: Analisis Berbantu Data Korpus. GEMA Online™ Journal of Language Studies Vol.2 (12): 359-373.

Hishamudin Isam, Faizah Ahmad dan Mashetoh Abd. Mutalib. 2014. Wajaran Penggunaan Data Korpus dalam Penulisan Ilmiah: Dimensi Baharu Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM Vol.2. (Bil. 4): 67-77.

Majdi Sawalha & Eric Atwell. 2011. Corpus Linguisics Resources and Tools for Arabic Lexicography. http://eprints.whiterose.ac.uk/81627/7/slides-SAWALHA-ATWELL%20%281%29.pdf [31 Julai 2019].

Majdi Sawalha, Mohammas A. M. Abusharlah. 2013. SALMA: Standard Arabic Language Morphological Analysis. International Conference on Communications, Signal Processing, and their Applocations(ICCSPA) 2013 (9): 1-7. https://www.researchgate.net/publication/261313488 [7 Ogos 2019].

Manvender Kaur Sarjit Singh. 2010. Sntax in a Business Context: A Learner Corpus Analysis. https://www.researchgate.net/publication/257172846 [22 Julai 2019].

Mari Carmen, campoy-Cubillo, Begona Belles-Fortuno dan Ma Lluisa Gea-Valor (pnyt). 2010. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching.Wolfgang Teubert & Micheala Mahlberg. London. Continuum.

Mayang Widhi Pamulat Kristi dan Sugirin. 2016. Analisis Kesalahan Sintaksis Dan Morfologis Karangan Bahasa Inggeris Siswa SMA Bopri I Yogyarkarta. Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya 2016 Vol. 1 (24):74-85

McEnery, Tony, and Andrew Hardy. 2012. Corpus linguistiks: method, theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Mohamad Rofian bin Ismail, Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Khairatul Akmar Abdul Latif, Nor effendi Ahmad Sokri. 2014. Analisis Kesalahan Nahu Arab Dalam KAranagan Pelajar Kursus Pengukuhan Bahasa Arab. International Research Management and International Conference 2014 (IRMIC 2014) November 2014: 295-311.

Mohamad Rofian, Ahmad Redzaudin Ghazali, Khairatul Akmar bin Abdul Latif, dan Muhammad Bin Daoh. 2018. Kebolehan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab di Universiti Awam Malaysia dalam Kemahiran Menulis Karangan Bahasa Arab. UNISEL Press. Selangor Humaniora Review 2018: 9-21.

Mohammad Baihaqi Bin Hasni, Mardhiyah Binti Zamani, Shahrel Ahmad bin Shuhel Ahmad. 2017. Error Analysis in Arabic Language among Engineering Student at Universiti Malaysia Pahang. 7th International Conference on Literature, Humanities, Social Sciences and Education (LHSSE) Sept. 2017 124-130.

Muhammad Fauzi Jumingan. 2006. Penterjemahan atau Penerjemahan: Satu Analisa Korpus Data Berkomputer. Pertanika journal of Social Sciences & humanities Vol. 1(14): 43-49.

Noor Anida Binti Awang, Norhayati Che Binti Hat & Nurazan Binti Mohamad Rouyan. 2014. Analisa Kelemahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar UNIZA. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014 September 2014: 281-288.

Noorafini Kassim, Dr. Saini Ag. Damit & Dr. Muhammad Suhaimi Taat. 2017. Pengaruh Sikap Pelajar dan Pengajaran Guru Terhadap Penguasaan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar PPIB, UMS. Jurnal ‘Ulwan Jilid 1: 125-142

Nor Asree. 2017. Gangguan Bahasa Dari Aspek Tatabahasa dalam Kalangan Pelajar Melayu. Jurnal AL-ANWAR Vol.4 (no. 2): 1-19.

Nor Effendy Ahmad Sokri, Mohammad Rofian Ismail. 2017. Analisis Kesalahan Nahu (Sintaksis) Bahasa Arab Dalam Karangan Pelajar Pengajian tahu Asa Bahasa Arab, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. National Pre University Seminar 2017, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 23 Ogos 2017

Norliza Haji Jamaluddin. 2011. Analisis Kata Sifat Bahasa Melayu berdasarkan Data Korpus Berkomputer. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Bahasa dan Linguisti, Universiti Malaya.

Norliza Jamaluddin. 2010. Penalitian Tatabahasa: Anatara Data Korpus Dengan Intuisi. https://scholar.google.com/citations?user=NRHWa10AAAAJ&hl=en [29 Julai 2019]

Normah Binti Husin. 2014. 044 Analisa Kesalahan Pelajar Dalam Penulisan Bahasa Arab: Menulis Resume. International Research Management and Inovation Conference 2014 (IRMIC 2014) November 2014 (044): 236-241

Nur Raihan Mat Daud, Haslina Hassan dan Normaziah Abdul Aziz. 2013. A Corpus-Based Readabulity Formula for Estimate of Arabic Texts Reading Difficulty. World Applied Sciences Journal 2013. (21): 168-173.

Oktay Akarsu. 2011. Error Analysis in Oral Production of Turkish Learners of English. Ataturk Universitesi Sosyal Bilimier Enstitusu Dergisi Vol.1 (15): 235-252.

Pan Jichun. 2015. A Corpus-based Study on Errors in Writing Committed by Chinese Students. linguistiks and Literature Studies Jil. 3(5): 254-258.

Pusat Rujukan Persuratan Melayu. http://prpm.dbp.gov.my/

Richards, Jack C. 1970. A Non-Contrastive Approach to Error Analysis, https://eric.ed.gov/?id=ED037721 [12 Jun 2019]

Sean Wallis & Gerald Nelson. 2001. Knowledge Discovery in Grammatically Analysed Corpora. Kluwer Academic Publishers Jun 9, 2000 (5): 305-335.

Sevinj Mammadova, Gulnar Azimova dan Abulfat Fatullayer. 2010. Text Corpora and Its Role in Development of The linguistics Technologies For The Azerbaijani Language. The Third International Conference “Problems of Cybernetisc and Informatics” 6-8 September 2010, hlm. 67-70.

Sumaiyah Sulaiman, Nik Farhan Mustapha, Pabiyah Toklubok@Hajimaming, Wan Muhammad Wan Sulong. 2018. Permasalahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Peringkat Pengajian Tinggi. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol. 2 (5): 142-151.

Tareq Mitab Murad. 2015. Analysis of Error in English Writings Committed by Arab First-year College Students of EFL in Israel. Journal of Language Teaching and Research Vol 6, (No 3):475-481

Toto Suharto & Ahmad Fauzi. 2017. Analisis Kesalahan Sintaksis Dalam Buku Teks Bahasa Arab Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 1(4): 20-37.

Tressy Arts, Yonatan Belinkov, Nizar Habash, Adam Kilgarriff, Vit Suchomel. 2014. arTenTen: Arabic Corpus and Word Sketches. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences 2014 (26):357-371.

Wajdi Zaghouani, Nizar Habash, Houda Bouamor, Alla Rozovskaya, Behrang Mohit, Abeer Heider and Kemal Oflazer. 2015. Correction Annotation for Non-Native Arabic Texts: Guidelines and Corpus. Proceeding of LAW IX – The 9th linguistik Annotation Workshop 5 Jun 2015 pp: 129-139.

Wan Rohani Wan Mokhtar, Mohd Zaki Ad. Rahman, Mohamad Azrien Mohamed Adnan & Nor Hazrul Mohd Salleh. 2018. Kamampuan Pelajar Asasi Universiti Awam Malaysia Mengaplikasikan Tatabahasa Arab dalam Kemahiran Menulis. AL-BASIRAH Vol. 8 (No. 8): 99-111.

Willelmira Castillejos Lopez. 2009. Error Analysis in A Learner Copus. What Are The Learners’s Strategies? https://www.um.es/lacell/aelinco/contenido/pdf/45.pdf [20 Jun 2019]

Yonatan Belinkov, Alexander Magidow, Maxim Romanov, Avi Shimidman dan Moshe Koppel. 2016. Shamela: A Large-Scarle Historical Arabic Corpus. https://www.semanticscholar.org/paper/Shamela%3A-A-Large-Scale-Historical-Arabic-Corpus-Belinkov-Magidow/b1eb22273386e209b4861b1da467d3bd1ce9ebdd [31 Julai 2019].

Zainur Rijal Abdul Razak. 2014. Word Usage Variation in Arabic Newspapers: A Corpus Investigation. GEMA Online® Journal of Language Studies Vol. 14(4): 29-44.

Published
2021-05-31
How to Cite
Mat Saad, D. U., Abu Bakar, H. R., & Shaharuddin, H. N. (2021). Analisis Kesalahan Morfologi Penulisan Akademik Bahasa Arab Terhadap Pelajar Bukan Penutur Jati : Kajian Korpus. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 3(1), 43-55. Retrieved from http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/66