Faktor Kesukaran Pelajar Melayu dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-huruf Arab

  • Nazratul Aini Ramli Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi Mara Kampus Dungun
Keywords: diskriminasi, sebutan huruf, bunyi huruf arab

Abstract

Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur sangat penting dalam pemerolehan bahasa khususnya bahasa ketiga. Kemahiran mendengar yang bagus akan membolehkan pelajar bertutur dengan baik. Kajian lepas telah membuktikan pelajar melayu lemah dalam mengenalpasti bunyi huruf Arab. Justeru, objektif kajian ini adalah merumus faktor kesukaran pelajar melayu untuk mengenalpasti bunyi huruf Arab. Hasil kajian ini memberi maklumat kepada guru bahasa Arab untuk memanfaatkan dan mencari penyelesaian supaya pelajar mampu membezakan bunyi huruf arab. Kajian ini berbentuk kajian lapangan. Data kajian dikumpul melalui temu bual telefon. Data kemudiannya dianalisis menggunakan perisian Atlas Ti. Sampel kajian adalah pelajar melayu yang telah lengkap satu semester mempelajari Bahasa Arab ditahap satu. Sampel seramai lima pelajar ini tidak mempunyai pendidikan bahasa arab atau fonetik sebelum ini. Hasil analisis temu bual mendapati bahawa terdapat lima faktor yang menyumbang kepada kesukaran pelajar melayu mengenalpasti bunyi huruf arab. Faktor pertama adalah pengaruh bahasa pertama keatas bahasa kedua. Faktor kedua, pertembungan antara dua dialek dalam satu bahasa. Seterusnya, faktor psikologi. Kemudian, gangguan bunyi huruf yang hampir sama dalam dua bahasa. Akhir sekali faktor ekstralinguistik juga memberi kesan kepada kelemahan pelajar.

References

ʿAbd al-Bāri, Māhir Sha`bān. (2011). Mahārāt al-Istimā` al-Nāshiṭ. 'Amman: Dār al-Masirah.

Al-Hāshimīy, 'Abd al-Rahman 'Abd Ali. (2005). Tadrīs maharat al-istima' min manẓur waqi'i. Amman: Dar al-Manāhij.

Che Radiah Mezah & Nurhayuza Mohammad. (2011). Pengajaran dan Pembelajaran Kosa Kata Arab: Teori & Aplikasi. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Chua Yan Piaw. (2011). Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Buku 1. Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur. Mc Graw Hill Education (Malaysia) Sdn. Bhd.

Dulay Heidi, Marina Burt & Stephen Krashen. (1982). Language Two. New York: Oxford University Press.

Ibn Jinnī, Abū al-Fatḥ. (1993). Sirr Ṣinā`at al-I`rāb. Ḥasan Hindāwiyy (ed). Damsyik: Dār al-Qalam.

Kamaruddin Hj. Husin. (1999). Pengajaran Lisan Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kuala Lumpur, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

M.C. Kailasapathy. (1984). Kaedah Pengajaran Bahasa. Asmah Haji Omar (ed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Zaki Abd. Rahman & Che Radiah Mezah. (2010). Ciri-ciri Bahasa Arab: Fonetik, Morfologi & Sintaksis. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Pabiyah Hajimaming & Che Radiah Mezah. (2010). Penekanan Aspek Semantik Kata Pinjaman Arab dalam Bahasa Melayu Semasa Pengajaran Bahasa Arab. Pengajaran Bahasa Arab Himpunan Pedoman Buat Guru dan Bakal Guru Siri 1. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Renata, T. (1990). Qualitative Research: Analysis Types & Softwere Tools. London : The Falmer Press.

Weinreich, U. 1953. Languages in Contact. The Hague: Mouton.

Ahmad Fared Mohd Din & Mohammad Seman. (2019). Meningkatkan Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Melalui Strategi Penguasaan Sebutan. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(1), 85-99.

Ahmad Zulfadhli Nokman, Azman Che Mat, Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Nor Shaifura Musilehat, & Ahmad

Nazuki@Marzuki Yaakub. (2017). Kesilapan Sebutan Bahasa Arab Dalam Kalangan Bukan Penutur Jati. E-Academia Journal, 6(1).

Chew Fong Peng & Abdul Jalil Othman. (2008). Pengabaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam Bilik Darjah di Sekolah Menengah: Punca, Masalah dan Kesannya di Malaysia. Sosiohumanika 1(1). 167–192.

Mohd Azidan Abdul Jabar. (2004). Gangguan Bunyi Melayu dalam Sebutan Arab: Satu Analisis Ringkas. Pertanika Jurnal of Social Sciences & Humanities. 12 (2) 101-110.

Nadwah Daud & Nadhilah Abdul Pisal. (2014). Permasalahan pertuturan dalam bahasa Arab sebagai bahasa kedua.GEMA: Online Journal of Language Studies, 14 (1). pp. 117-133.

Nazratul Aini Binti Ramli, Che Radiah Binti Mezah, & Yap Ngee Thai. (2016). Penguasaan Pelajar Melayu Terhadap Tekanan Suara Menyebut Perkataan Arab Dari Sudut Intensiti. Jurnal Kemanusiaan, 25(1), 110–123.

Nik Mohd Rahimi, Harun Baharudin & Zamri Mahamod. (2010). Tahap Sebutan Huruf Konsonan Arab dalam Kalangan Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1), 41–46.

Majdan Paharal Radzi. (2013). Kemahiran Sebutan Huruf dan Penyampaian dalam Debat Bahasa Arab Pelajar Universiti. Tesis Sarjana. Universiti Putra Malaysia.

Mohd Zulkifli bin Mohd Saman. (2015). Perbezaan bentuk Tulisan Arab dan Jawi bagi Kata Pinjaman dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Tesis Sarjana. Universiti Putra Malaysia.

Siti Nur Fahdziha Mohd Noor. (2017). Kerangka Bagi Mereka Bentuk Pakej Pembelajaran Mobile Untuk Pembelajaran Bahasa Inggeris (Kemahiran Mendengar Dan Bertutur). Masters Thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sueraya Che Haron. 2010. Understanding Arabic-Speaking Skill Learning Strategies Among Selected Malay Learners. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Published
2021-05-31
How to Cite
Ramli, N. (2021). Faktor Kesukaran Pelajar Melayu dalam Mengenalpasti Bunyi Huruf-huruf Arab. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik (e-JBL), 3(1), 31-42. Retrieved from http://ejbl.kuis.edu.my/index.php/e-jbl/article/view/54